1. Szerződési feltételek

Jelen szerződés hatályos ettől az időponttól: 2023. 06. 29.
Az általános szerződési feltételek (ASZF) a placenta.biz weboldal használati és termék megrendelési feltételeiről szól.

2. Webáruház üzemeltető:

Név: Projektor Kft.
Székhely, 3100 Salgótarján, Damjanich út 55.
Honlap: placenta.biz
Adószám: 27030732-2-12
Közösségi adószám: HU27030732
Cégjegyzékszám: 12-09-010731
E-mail: info [kukac] placenta [pont] biz

3. Online Bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Stripe Inc. rendszerén keresztül valósulnak meg.
Székhely: 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103 United States
Helpdesk: support@stripe.com
Cégjegyzékszám: 4675506, Secretary of State, State of Delaware.

4. A megrendelés folyamata

A weboldalon kezdeményezett megrendelés, azaz az “Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat. ” bejelölése, és a “Tovább a fizetéshez” gombra való kattintás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet hatálya alá tartozik.A termék kosárba helyezésével, majd a pénztár oldalon a megrendelés elküldésével a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.

A weboldalon csak regisztrált felhasználók vásárolhatnak, a regisztrációs folyamat nem különül el a megrendelési folyamattól, azaz a webáruház rendszer a megrendeléskor megadott e-mail cím alapján automatikusan generál egy felhasználónevet és egy jelszót, melyek együttes használatával a vásárló beléphet saját fiókjába, ahol láthatja az adott időpontig leadott teljesített megrendeléseinek listáját, és a megrendelt termékek, és a megrendelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó tartalmakat. A belépési azonosítókat harmadik személynek kiadni, anyagi ellenszolgáltatásért átadni szigorúan tilos, az a felhasználó, aki ezt a tiltás ellenére megteszi, az összes addigi megrendelése összértékének tízszeresével tartozik, amit 3 banki munkanapon belül köteles megfizetni az üzemeltetőnek.

A felhasználói jelszó és a felhasználónév automatikus generálása után a webáruház szoftver emberi beavatkozás nélkül küld értesítőt a vásárlónak. A felhasználónév később nem változtatható meg. A jelszóhoz sem az üzemeltetőnek sem a forgalmazónak nincs hozzáférése. A jelszó megváltoztatása, és elveszett jelszó újragenerálása emberi beavatkozás nélkül, szoftveresen történik, ezt kizárólag a felhasználó kezdeményezheti fiókjába belépve, vagy a belépési űrlap alsó sorában látható “Elfelejtett jelszó” linkre kattintva.

Az üzemeltető fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

5. A megrendelőre vonatkozó feltételek

A megrendelő regisztrációkor / vásárláskor köteles valós adatokat megadni. Megrendelő az lehet, aki 18. életévét betöltött cselekvőképes személy, vagy gazdálkodó szervezet képviselője.

Bankkártyás fizetés esetén sikeres tranzakció után a termék/ek a szállítási feltételeknek megfelelően kerülnek kiszállításra.
A webáruház fizetési módjai: kizárólag online bankkártyás fizetés.

6. Elállási jog

Elállási / felmondási jog gyakorlásának határideje

1.1. A Fogyasztó – vagyis a Ptk. 8:1. § (1) 3. pont értelmében a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-a alapján:

a) a termék átvételének napjától,
b) több termék vásárlása esetén, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék átvételének napjától,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az átvétele napjától,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától –

e) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától –

– számított 14 (tizennégy) napon belül a megkötött szerződéstől indokolás nélkül elállhat.

1.2. A Fogyasztó ezen elállási jogát a szerződés létrejöttének napja, és a termék(ek) átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

1.3. Az elállási / felmondási jog a Webáruházon keresztül értékesített termékre vonatkozik.

Elállási / felmondási jog gyakorlásának módja

2.1. A Fogyasztó az elállási / felmondási jogát a jelen ÁSZF 2. sz. mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az elállásra / felmondásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

2.2. Az elállási / felmondási nyilatkozatot a Fogyasztó személyesen teszi meg, vagy az alábbi úton juttathatja el a Vállalkozás részére:

Postacím: Projektor Kft.
3100 Salgótarján, Damjanich út 55.

E-mail: info@placenta.biz

2.3. Határidőben érvényesítettnek kell tekintetni az elállási / felmondási jog gyakorlását, ha a Fogyasztó az elállási / felmondási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt a Vállalkozás részére elküldi (postára adja).

2.4. A Fogyasztó elállási / felmondási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ban foglalt esetekben nem gyakorolhatja különösen, de nem kizárólagosan:

a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.

2.5. Amennyiben a szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a Fogyasztó elállási / felmondási jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti.

2.6. Az elállási / felmondási jog gyakorlása során a Fogyasztó jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Fogyasztó részéről (Ptk. 1:5. §)

A Felek kötelezettségei elállás / felmondás esetén

3.1. A Vállalkozás kötelezettségei

a) A Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget (ideértve a Fogyasztó által megfizetett legolcsóbb kiszállítási mód díját is kivéve, ha az elállással érintett termékkel együtt más olyan termék is kiszállításra került, amely tekintetében a Fogyasztó nem élt az elállási jogával). A Vállalkozás az elállással érintett árucikk ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor azonnal visszafizeti. A Vállalkozás utánvéttel visszajuttatott termékeket nem vesz át és ilyen módon a termékek összegét sem téríti meg.

Ha a Fogyasztó az elállással érintett termék kiszállítása során kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket (pl. expressz szállítási mód költségei).

b) A Vállalkozás a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó részére személyesen vagy a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra téríti vissza. A Vállalkozás nem vállal felelősséget a Fogyasztó által megadott adatok (pl. bankszámlaszám) pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért.

c) A Vállalkozás mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

3.2. A Fogyasztó kötelezettségei

a) A Fogyasztó elállás esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve a Vállalkozásnak vagy a Vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Vállalkozás a Fogyasztó elállását követő tájékoztatás során vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A visszaküldött vagy személyesen átadott terméket Vállalkozás a termékeket bontott csomagolással – a termék sértetlen állapotában hagyása mellett –, illetve bontatlan csomagolással veszi át.

A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát

1.) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

2.) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Vállalkozás által nem befolyásolható, a jog gyakorlására nyitva álló 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

3.) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;

4.) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

5.) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

6.) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

7.) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a Felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

8.) – a Fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatások vagy termékek kivételével – olyan Vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

9.) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
10.) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

11.) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

12.) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

13.) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

14.) A Fogyasztó a terméket személyesen átadás, fuvarozás útján, postai küldeményként, vagy futárszolgálattal küldheti vissza. Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket (pl. expressz szállítási mód költségei).

c) A vásárolt termék sérülésmentes, sértetlen vagy bontott csomagolásban történő visszajuttatásának közvetlen költségeit a Fogyasztó köteles viselni (ideértve az az esetet is, ha a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel). A Fogyasztó felelősséggel tartozik a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. Amennyiben a vásárolt termék sérülten, vagy a nem rendeltetésszerű használatból eredő értékcsökkent állapotban érkezik vissza a Vállalkozáshoz, úgy a Felek egyeztetést kezdeményeznek a sérülésből vagy a használatból eredő értékcsökkenés megállapítása tárgyában, szükség esetén független szakértő bevonása útján. Ez esetben a Vállalkozás a termék igazolt módon megállapított csökkentett árát fizeti vissza a Fogyasztó részére.

Amennyiben a Webáruházban vásárolt termék a Vállalkozásnak fel nem róható okból rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban érkezik vissza a Vállalkozáshoz, a Vállalkozó nem vállalja a vételár visszatérítését.

7. Jótállás

Üzemeltető nem forgalmaz a kötelező jótállás körbe tartozó tartós fogyasztási cikket így nem jótállásra köteles.

8. Termékszavatosság

A termék dobozán jelölve.

9. Panaszkezelés

Írásban az üzemeltetőnél: info [kukac] placenta.biz e-mail címre küldött levélben lehetséges. A panaszt 8 munkanapon belül kivizsgáljuk és orvosoljuk.

Ha a vásárló nem elégedett a panaszkezeléssel, keresse fel a vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testületet:

Nógrád Megyei Békéltető Testület
3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Tel: 32/520-860, Fax: 32/520-862
e-mail: nkik@nkik.hu
honlap: www.nkik.hu

vagy forduljon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz:

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE
3100 Salgótarján, Mérleg u. 2. 3101 Salgótarján, Pf. 265.
Tel.: 06 (32) 511-116 Fax: 06 (32) 620-718
E-mail: fogyved_emf_salgotarjan@nfh.hu

10. Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el. Ezt a megrendelő a távollévők között kötött szerződés szabályai szerint, azaz az “Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.” bejelölésével, és egyidejűleg a “Tovább a fizetéshez” gombra való kattintással elfogadja.

11. Adatkezelési tájékoztató termékmegrendelés esetén:

A termékmegrendelés esetén bejelölhető az “Az Adatkezelési tájékoztató megismertem és elfogadom. Hozzájárulok, hogy az placenta.biz e-mailt kapjak.” nyilatkozat. A jelölődoboz bejelölése esetén https://www.placenta.biz/adatkezelesi-tajekoztato a megadott adatokat az Adatkezelési Tájékoztató szerint kezeljük